Ons Kinderhuis vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te respecteren.

Daarom houden wij ons aan de wetten en regelgeving hieromtrent, waaronder de Europese Verordening van Gegevensbescherming (AVR), ook bekend als GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en in functie van verplichte registratie vanuit de overheid
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen inzake beveiliging
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt