Onze visie

Inleiding

De identiteit van Ons Kinderhuis is gebaseerd op een tweeledig fundament: onze christelijke identiteit enerzijds en onze vakkennis anderzijds.

1. Identiteit

Ons Kinderhuis kiest als organisatie bewust voor een christelijke identiteit, gebaseerd op het evangelie van Jezus Christus. Hulpverlening vloeit voort uit Christus’ opdracht de naaste lief te hebben als zichzelf. Ook de mens in nood respecteren we ten volle als schepsel van God, dat recht heeft op medemenselijke zorg en ondersteuning. Ons Kinderhuis wil haar kernopdracht vervullen, opdat de minderjarige zich (verder) zal kunnen ontwikkelen tot een mens die leeft in harmonie met zichzelf, met de ander en met God.

Medewerkers kunnen zich terugvinden in de christelijke normen en waarden zoals die in de bijbel naar voren komen, onderschrijven deze en streven daarnaar te leven (“voorleven”).

De medewerkers kiezen ervoor om christelijke kenmerken (zoals gebed, bezinning, bijbellezing…) bewust een plaats te geven in de omgang met de gasten, vanuit een persoonlijke invulling. Daarbij is het essentieel dat de persoonlijke overtuiging en de keuzevrijheid van de cliënten te allen tijde gerespecteerd wordt.

Als medewerkers willen we ook bewust een plaats geven aan christelijke “kenmerken” in de onderlinge omgang met elkaar. We streven ernaar om regelmatig samen te bidden, te bezinnen etcetera.

2. Vakkennis

De hulpverlening in Ons Kinderhuis wordt geboden tegen de achtergrond van de volgende wetenschappelijke modellen: - Het Contextueel Hulpverleningsmodel van Nagy - Het Systeemdenken - Orthopedagogische hulpverlening als bijzondere aandacht voor het alledaagse (W. Ter Horst) - Emancipatorisch werken (o.a. Van Riet en Wouters: “Emanciperende hulpverlening als methode van het maatschappelijk werk”) - Gezinsgericht werken (o.a. Minuchin: “Structurerende gezinstherapie”; Haley: “Strategische gezinstherapie”) - Handelingsplanning (o.a. De Ruyter, “Hulpverlening op een hoger plan. Planning en plannen in de jeugdzorg) Waar noodzakelijk worden deze nog aangevuld met andere modellen.