De kernopdracht van Ons Kinderhuis

Missie

Ons Kinderhuis organiseert veranderings- en krachtgerichte hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun context waarbij er duidelijk sprake is van een complexe leefsituatie.

De hulpverlening die wordt georganiseerd door Ons Kinderhuis heeft als finaliteit, de ontwikkelings- en ontplooiingskansen van kinderen en jongeren te vrijwaren, te versterken en hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Daarbij worden het gezin en het ruimer familiaal, sociaal en professioneel netwerk betrokken.

Ons Kinderhuis organiseert haar aanbod op basis van typemodules waarvoor we erkend zijn door de Vlaamse Overheid; de module verblijf, module contextbegeleiding laagintensief en de module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.


Visie

Ons Kinderhuis vervult haar kernopdracht vanuit het geloof dat God liefde is. Vanuit die liefde geloven wij dat elk kind en elke jongere uniek, waardevol en getalenteerd is en dat er voor elk kind, elke jongere en hun context een hoopvolle toekomst is gepland waarbij ieder een eigen, unieke bestemming heeft.

Bovendien hanteren we in elk basis van typemodules hulpverleningstraject professionele werkmethodieken en actuele hulpverleningsmodellen.

De combinatie van professioneel handelen en de Christelijke identiteit maakt Ons Kinderhuis tot wie we zijn, uniek in elk aspect.“Samen sterk op weg”

We geloven in een KRACHTIGE SAMENWERKING waarin het opzet is om zoveel mogelijk personen uit de ruime omgeving te betrekken om in te zetten op ZORG OP MAAT.

We dragen GEZAMENLIJK ZORG: we willen de handen in elkaar slaan en samen sterk op weg gaan.

    - Identiteit: Ons Kinderhuis wil kinderen en jongeren helpen ontdekken wie ze mogen zijn. We willen kinderen en jongeren helpen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en ze in te zetten om op die manier tot persoonlijke groei te komen.

    - Herstel: Ons Kinderhuis wil een kansrijke plek zijn waar kinderen jongeren en gezinnen tot herstel komen. We willen maximaal inzetten op het welzijn van onze kinderen en jongeren. Ons Kinderhuis wil een ondersteunend netwerk rondom ieder kind en elke jongere samenbrengen.

    - Bekwaamheid: Ons Kinderhuis wil kinderen en jongeren helpen eigen gezonde keuzes te maken.

    - Zelfstandig: Ons Kinderhuis wil kinderen en jongeren helpen groeien in onafhankelijkheid.

    - Participatie: Ons Kinderhuis wil kinderen en jongeren helpen groeien om hun plekje te vinden en te participeren in de maatschappij.

Waarden

Ons Kinderhuis streeft in haar werking naar eenheid in verscheidenheid.

Iedereen is uniek. Die verscheidenheid mag en moet er zijn, deze geeft juist kleur aan onze organisatie. De kunst bestaat erin om deze bonte mengeling goed op elkaar af te stemmen, zodat er een harmonieus geheel ontstaat.

Daarvoor hebben we enkele WAARDEN geformuleerd.

Deze waarden vloeien voort uit de eigenschappen van God Zelf, in Zijn hoedanigheid van Vader, Bedenker en Schepper (hoofd), van Jezus de Zoon die zich tussen de mensen begeeft (handen) en van Heilige Geest die de mensen kan troosten, be-geest-eren en inspireren (hart).HOOFD = we hanteren deze principes:

- Respect
We willen respect hebben voor elkaar. Ieder heeft zijn eigen kenmerken en kwaliteiten, die ruimte verdienen.

- Veiligheid
We willen een veilige omgeving creëren, waarin iedereen zijn kwetsbaarheid kan en mag tonen en zichzelf kan zijn.

- Rechtvaardigheid
We streven naar het algemeen welzijn door op een eerlijke manier in relatie te gaan met elkaar en juist te handelen in situaties.

- Geduld en doorzetting
We streven er actief naar om vol te houden, in alle omstandigheden.

- Integriteit
We proberen ervoor te zorgen dat wat we doen, in overeenstemming is met wat we zeggen.HANDEN = we handelen op deze manier:

- Ijver
We willen ons steeds weer inspannen om het beste van onszelf te geven.

- Professioneel
We willen kwalitatief handelen, op maat en met kennis van zaken.

- Dienstbaarheid
We willen klaar staan voor een ander, ook in moeilijke omstandigheden.

- Vriendelijkheid
We willen elkaar met oprechte aandacht en zorg benaderen en gaan vriendelijk met elkaar om.

- Positiviteit
We proberen oog te hebben voor de krachten van de ander en zoeken naar opportuniteiten.HART = we laten ons inspireren door:

- Liefde
We willen van elkaar en van onszelf houden, gewoon om wie we zijn.

- Geloof
We willen geloven in verandering en mogelijkheden.

- Hoop
We vertrouwen op een hoopvolle toekomst.

- Dankbaarheid
We willen dankbaar zijn voor al het goede dat we tegenkomen.

- Vergeving
We willen ruimte creëren voor vergeving, om herstel mogelijk te maken bij onszelf en in relaties met anderen.