WAT

We bieden de volgende HULPVERLENINGSMODULES aan:

• Verblijf (22 plaatsen)
• Contextbegeleiding in functie van verblijf (laag-intensieve begeleiding)
• Kamertraining (12 plaatsen)
• Contextbegeleiding na verblijf (max. 3)
• Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (max. 3)
• Mogelijks crisisaanbod (3 plaatsen in 3 leefgroepen)

VOOR WIE

35 JONGENS & MEISJES van 0 tot 25 jaar.

HOE

In de begeleiding staan de eigen krachten van elke jongere en hun gezin centraal. De doelstellingen in het hulpververleningsplan worden samen met de jongere en de context gekozen en vormen een leidraad doorheen de begeleiding. We werken van bij de start op een oplossingsgerichte manier en trachten de context en het ruimere netwerk van onze kinderen en jongeren zo maximaal mogelijk te betrekken in de begeleiding.

VERBLIJF
Elk kind en elke jongere krijgt een individuele begeleider die hem of haar specifiek op verschillende levensdomeinen opvolgt. We bieden verblijf aan in drie leefgroepen voor kinderen en jongeren van 0-25 jaar.

KAMERTRAINING
Een vierde leefgroep biedt kamertraining aan voor jongeren vanaf 16 jaar. Jongeren van 17-25 jaar die vanuit Kamertraining in Ons Kinderhuis zelfstandig gaan wonen en daarbij nog begeleiding nodig hebben, kunnen een beroep doen op de module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW).

CBAW
De module CBAW (Context Begeleiding Autonoom Wonen) is beter bekend onder de term Begeleid zelfstandig wonen.

ZELFSTANDIG WONEN
We ondersteunen de jongere niet enkel in het zoeken naar een geschikte woning of het organiseren van het huishouden, maar op schools gebied, vrije tijd, financiën, medisch, relaties… blijven we de jongere een tijdlang verder wekelijks ondersteunen.

CONTEXTBEGELEIDING
Elke jongere heeft een onverbrekelijke band met zijn of haar gezin (we noemen dit ook context). Daarom wordt gedurende het verblijf van een jongere in Ons Kinderhuis zijn of haar context, maar ook zijn ruimere netwerk intensief betrokken.

Deze contextbegeleiding gebeurt steeds vanuit een oplossingsgerichte en krachtgerichte basishouding waarbij de contextcoördinator of trajectbegeleider de aanspreekpersoon en verbindingsfiguur vormt gedurende het hele begeleidingstraject.

Bij een terugkeer van de jongere naar huis kan het gezin indien nodig nog een beroep doen op contextbegeleiding na verblijf ter ondersteuning.

Organisatiestructuur

parallax background

We werken in 4 leefgroepen:


De Boomhut

De Boomhut is een gemengde leefgroep voor jongens en meisjes van 0-10 jaar. We geloven dat kinderen in de kindergroep ruimte nodig hebben om te spelen. Kleine kinderen verkennen namelijk de wereld om hun heen door te spelen en een goede speelomgeving stimuleert hun groei op verschillende gebieden (leren, motoriek, sociale relaties, emoties, lichamelijk welzijn, ..).

We begeleiden elk kind aan de hand van een individueel hulpverleningsplan waarbij de eigen kracht van het kind centraal staat. Omdat elk kind uniek is, stellen we samen met het kind en de context persoonlijke ontwikkelingsdoelen op. De individuele begeleider gaat mee op weg en helpt het kind deze doelen te bereiken. Ook de ouders krijgen hulp van een contextbegeleider, die als vertrouwenspersoon een brug vormt tussen het gezin en de leefgroep.
 

De Regenboog

De Regenboog wordt een gemengde tussenleeftijdsgroep van 10-14 jaar. Zoals wellicht geweten treedt de puberteit steeds vroeger op bij jonge tieners. We willen in de Regenboog daarom een veilige leefgroepomgeving creëren waarin deze jonge tieners zichzelf kunnen zijn d.w.z. waar er nog volop gespeeld kan worden wanneer ze dat willen of nodig hebben, maar waar er ook gepraat kan worden over thema’s die hun leeftijd aanbelangt, waar er samen geleerd wordt, samen leuke activiteiten gedaan worden enz…

We hechten verder veel belang aan de individuele begeleiding van deze tieners d.w.z. wat zijn de talenten van de jongere, waar is hij/zij sterk in, waar wil hij/zij in groeien enz…. , maar ook aan de samenwerkingsrelatie met de ouders en het bredere netwerk om op die manier samen op weg te blijven gaan.

We begeleiden elke jongere aan de hand van een individueel hulpverleningsplan waarbij de eigen kracht van de tiener centraal staat. Wat zijn de talenten van de jongere, waar is hij/zij sterk in, waar wil hij/zij in groeien, enz.. Omdat elke tiener uniek is, stellen we samen met de jongere en de context persoonlijke ontwikkelingsdoelen op. De individuele begeleider gaat mee op weg en helpt de jongere deze doelen te bereiken. Ook de ouders krijgen hulp van een contextbegeleider, die als vertrouwenspersoon een brug vormt tussen het gezin en de leefgroep. Hierbij staat de samenwerkingsrelatie met de ouders en het bredere netwerk.
 

Het Kruispunt

Het Kruispunt wordt een leefgroep voor jonge pubers en adolescenten van 14 tot 17 jaar die geen kamertraining doen.

De begeleiding van deze leefgroep wil een constante en begeleidende partner zijn voor de jongeren en hun ouders in het samen zoeken naar nieuwe oplossingen voor de levensfases en de evoluties die ze doormaken. We zullen ons toespitsen op leeftijdsgerichte thema’s, maar ook op groesactiviteiten en individuele begeleiding. Er ligt verder een sterke nadruk op een warm basisklimaat, waarin een open sfeer en toegankelijkheid centraal staan.

We begeleiden elke jongere aan de hand van een individueel hulpverleningsplan waarbij de eigen kracht van de tiener centraal staat. Omdat elke tiener uniek is, stellen we samen met de jongere en de context persoonlijke ontwikkelingsdoelen op. De individuele begeleider gaat mee op weg en helpt de jongere deze doelen te bereiken. Ook de ouders krijgen hulp van een contextbegeleider, die als vertrouwenspersoon een brug vormt tussen het gezin en de leefgroep.
 

De Route

Vanaf 16 jaar kunnen jongens en meisjes doorgroeien naar de leefgroep kamertraining, waarin ze gefaseerd leren om op eigen benen te staan. Ze leren er koken, wassen, budgetbeheer, omgaan met vrije tijd, zelfstandig opstaan, …. In dit programma leren jongeren dus stapsgewijs voor zichzelf te zorgen. Ze beschikken over een eigen studiootje, waarin het alleen wonen volledig gestimuleerd wordt. We geloven erin dat de jongeren uit deze leefgroep veel van elkaar kunnen leren en een eigen en andere soort begeleiding vragen dan jongeren die geen kamertraining doen. Juist daarom kiezen we ervoor om hun samen in groep en individueel verder te begeleiden in hun nieuwe leefgroep De Route. Sommigen van deze jongeren kunnen nadien weer terug thuis gaan wonen, anderen niet. Desondanks zullen we steeds blijvend op zoek gaan naar verbinding en samenwerking met ouders of andere personen uit het betrokken netwerk.

Aansluitend op dit programma kunnen jongeren vanaf 18 jaar doorgroeien naar begeleid zelfstandig wonen. Jongeren wonen zelfstandig en zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten en uitgaven, maar krijgen steeds begeleiding en ondersteuning van gespecialiseerde medewerkers, die minimaal eenmaal per week langskomen.